Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy pomaga Klientowi w podejmowaniu ważnej życiowo decyzji dotyczącej jego sfery zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem wspierania Klienta w celu lepszego zrozumienia samego siebie, postawy do wykonywanej pracy, środowiska w którym pracuje, właściwego wyboru zawodu lub jego zmiany.

Dla kogo doradca?

Doradca zawodowy udziela pomocy zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Wspólnie ze swoimi Klientami dokonuje przeglądu ich wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych. Może sugerować Klientom określonych pracodawców i udzielać porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomagać w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Doradcy zawodowi mogą także stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności Klienta po to by ustalić obszar preferowanej aktywności zawodowej.

Jak wygląda spotkanie z doradcą zawodowym?

Rozmowa doradcza kojarzy się wielu osobom ze spotkaniem, na którym do­radca ekspert przekazuje informacje, udziela rad i podaje gotowe rozwiązania. Rozmowa doradcza nie jest jednorazowym aktem udzielenia pomocy. Jest dłuższym procesem, w czasie którego doradca proponu­je Klientowi pracę nad sobą i nad otoczeniem. Spotkania z doradcą są powtarzane w zależno­ści od potrzeb danego Klienta, w momentach przełomowych (np. zmiana szkoły, zmiana pra­cy, powrót do pracy, planowanie rozwoju, form dokształcania) w ciągu życia jednostki. Celem tej pracy staje się stworzenie przez Klienta wła­snych rozwiązań edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających jego szeroko rozumianą sytuację życiową. Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane podczas rozmowy doradczej, powinno być końcowym etapem dobrze prowadzonej orientacji zawodowej, towarzyszącej procesowi wyboru zawodu. Rola doradcy polega na towarzyszeniu Kliento­wi i wspieraniu jego rozwoju.

Do najczęstszych działań w ramach poradnictwa zawodowego należy:

 •     trening autoprezentacji
 •     wzmacnianie poczucia własnej wartości
 •     trening asertywności
 •     trening walki ze stresem
 •     symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 •     metody poszukiwania pracy
 •     metody rekrutacji stosowane przez pracodawców
 •     sposoby szukania pracy przez Internet i aplikowania drogą elektroniczną
 •     bilans preferencji i predyspozycji zawodowych
 •     trening komunikacji interpersonalnej
 •     trening inspiracji i twórczego myślenia
 •     określanie predyspozycji do samozatrudnienia

Pomoc doradcy zawodowego dotyczy także radzenia sobie w sytuacjach:

 •     Braku wyboru zawodu, wyboru niepewnego, wyboru niewłaściwego.
 •     Stresu zawodowego np. związanego z rywalizacją i konkurencją,
 •     Przeciążeniem w pracy, rozbieżnościami między umiejętnościami a wymaganiami pracy,
 •     Zaburzeń w zdolności do pracy (np. pracoholizm, wypalenie zawodowe),
 •     Poczucia alienacji/wyobcowania w miejscu pracy, braku satysfakcji zawodowej.
 •     Konfliktów w miejscu pracy, w tym mobbingu.
 •     Zagrożenia rozwoju, zachwiania lub regresu kariery zawodowej.
 •     Ponownego wejścia na rynek pracy po dłuższej przerwie 
 •     Wycofywania się z czynnego życia zawodowego, zwłaszcza w przypadku wymuszonego zaprzestania aktywności zawodowej (przejście na wcześniejszą emeryturę, zasiłek przedemerytalny).

zdjęcie Iwony Kochańskiej

Wierzę, że każdy człowiek ma potencjał do pokonywania trudności. Każdy człowiek ma prawo do zmian, do własnego rozwoju i podnoszenia komfortu życia. Rolą terapeuty jest umiejętne wydobycie i rozwinięcie zasobów Pacjenta w jego drodze radzenia sobie z trudnościami. O mnie